Nytt fra styret:

Styret har utpekt følgende banekomitee:

Alf Erik Ødegård, leder, Gudmund Vatn og Eirik Oterholm

Golfsimulator:
WEB_Image Golfsimulator m 1 Lerret Markedets mest1192604018

Trening med golfsimulator

Klubben  har vurdert anskaffelse av en golfsimulator, men antall medlemmer og potensielle andre brukere har vært så vidt begrenset at planene er blitt stilt i bero. Spesielt med tanken på økonomien.

Nå har vi lansert tanken om å anskaffe golfsimulator for Tingvoll Videregående Skole, og at vi kan tenke oss å plassere den i tilknytning til skolen.  TVS har meldt tilbake at de ser meget positivt på et samarbeid med Tingvoll Golfklubb og våre planer om anskaffelse av en golfsimulator. Skolen ser da for seg å kunne tilby golf i faget aktivitetslære og som et kurs på bredde-idrett for elevene som går idrettsfag. Ved at faget golf blir et tilbud ved skolen, vil dette være med og videreutvikle og styrke idrettslinja ved skolen. Dette igjen kan gi økt søking til skolen og derved gitt et bedre elevgrunnlag.

Faget aktivitetslære er et 5-timers-fag på alle tre årstrinnene ved idrettslinja.  Her tilbys forskjellige idretter, friluft og egentrening. Her vil det da bli naturlig å tilby golf som en av idrettene. Breddeidrett  er også et 5-timers-fag på alle tre årstrinn. Dette er et valgfritt program-fag. Her vil det også kunne bli naturlig å tilby golf som en av idrettene. På sikt ser TVS også for seg muligheten av å tilby golf som topp-idrett. Dette er et valgfritt program-fag med 5 timer på alle tre årstrinn. Man er enige om at anskaffelse av en golfsimulator forutsetter at Idrettslinjen utvider sitt undervisningstilbud til å omfatte golf allerede fra skoleåret 2016/17.

Det blir utarbeidet en formell samarbeidsavtale hvor de viktigste punktene er:

Tingvoll Golfklubb søker Sparebankstiftelsens i Tingvoll om finansiering av en golfsimulator.

  1. Tingvoll Videregående Skole v/Idrettslinjen har bruksrett til simulatoren i undervisningen i fagene aktivitetslære, i breddeidrettsundervisningen og i topp-idrettsundervisningen.
   1. Simulatoren plasseres i et rom-/nybygg som skolen ferdigstiller i løpet av skoleåret 2015/2016.
    1. Rommet – og simulatoren – skal kunne disponeres av Golfklubben i den tid skolen ikke benytter dette i planlagt undervisning.
     1. Golfklubben har 2 medlemmer med trener 1 utdannelse, og disponerer en profesjonell trener 6 dager i sesongen. Klubben tilbyr kostnadsfri Veien til golf opplæring av 3 av skolens lærere. Klubben disponerer tilstrekkelig utstyr til å gjennomføre opplæringen.
      1. Vedlikeholdsutgifter som påløper deles mellom skolen og golfklubben.
      1. Dersom skolen skulle bli nedlagt eller legge ned golftilbudet, tilfaller simulatoren og en eventuell brakke Golfklubben kostnadsfritt.

Dersom skolen skal tiltrekke seg golf-ungdommen i Midt-Norge, så kreves det at man kan reklamere med undervisning både på simulator og på en golf bane.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. kr. 450.000 og det er søkt Tingvollfondetr om kr. 250.000. Golfklubbens bidrag til finansiering av prosjektet består i oppgradering av banen fra 6 til 9 hull. En eventuell oppgradering av banen forutsettes å være på plass når TVS er klar til å tilby golf som en toppidrettssatsing på idrettslinjen.